Current Leadership

  Members of the Standing Committee of the Party Committee          
YAN Weilong, LIU Wanghong, ZHANG Jianhong, WANG Huijin, YU Anping, ZHANG Qinwen, PEI Yu, HANG Liansheng, WANG Shulong, DONG Birong, LI Qianwen, QIANG Biao, ZHANG Wei
  Party Committee Leaders            Administration Leaders          
  Party SecretaryYAN Weilong  PresidentLIU Wanghong
  Deputy Party SecretaryLIU Wanghong  Vice President          WANG Huijin
  Deputy Party SecretaryZHANG Jianhong  Vice President          ZHANG Jincheng
  Deputy Party SecretaryWANG Huijin  Vice President          YU Anping
  Secretary of the Discipline Inspection CommissionWANG Shulong  Vice President          ZHANG Qinwen
                                                        Vice President          PEI Yu
                                                        Vice President          HANG Liansheng
                                                        Vice President          DONG Birong